Projekt ma na celu utworzenie bazy dokumentacji zagrożonych języków, stanowiących językowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. Zespół projektu będzie gromadził, opracowywał, przetwarzał, dokumentował oraz udostępniał informacje i materiały dotyczące zagrożonych odmian językowych (z wyjątkiem gwar i dialektów samej polszczyzny), świadczących o bogactwie językowym Polski i różnorodności jej językowych kontaktów.
Na terenie Polski oraz w krajach sąsiadujących (odnoszących się do tytułowego językowego dziedzictwa Rzeczypospolitej) używanych jest wiele języków, o różnej - często niewielkiej - liczbie użytkowników, które nie zostały do tej pory dokładnie udokumentowane, a ich istnienie jest zagrożone. Języki te są świadectwem bogactwa językowego dawnej Rzeczypospolitej i stanowią tym samym ważny element polskiego dziedzictwa narodowego. Pod względem językowym terytorium Rzeczypospolitej stanowiło i wciąż jeszcze stanowi (choć pod wieloma względami zubożały, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym) obszar współwystępowania, a co za tym idzie kontaktów pomiędzy rozmaitymi wspólnotami komunikacyjnymi.

Syndicate content

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2014